Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - noiembrie 2012

18.01.2013

În perioada ianuarie - noiembrie 2012p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4245 milioane euro, în scădere cu 18,9 la sută faţă de perioada ianuarie - noiembrie 2011, pe fondul reducerii deficitului balanţei veniturilor (cu 707 milioane euro), precum şi al majorării excedentului balanţei serviciilor (263 milioane euro) şi al transferurilor curente (86 milioane euro).

- milioane euro -
  Ianuarie - noiembrie 2011r Ianuarie - noiembrie 2012p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 54 871 60 104 -5 233 55 099 59 344 -4 245
A. Bunuri şi servicii 48 561 54 790 -6 229 48 667 54 701 -6 034
a. Bunuri (export fob - import fob)s 41 979 48 499 -6 520 41 906 48 494 -6 588
b. Servicii 6 582 6 291 291 6 761 6 207 554
- transport 2 036 1 235 801 1 979 1 236 743
- turism - călătorii 932 1 295 -363 1 028 1 314 -286
- alte servicii 3 614 3 761 -147 3 754 3 657 97
B. Venituri 1 135 3 190 -2 055 1 230 2 578 -1 348
C. Transferuri curente 5 175 2 124 3 051 5 202 2 065 3 137

p date provizorii
r date revizuite
s Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS[1]. Începând cu luna ianuarie 2012 se utilizează coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430 care înlocuieşte vechiul coeficient CIF/FOB de 1,0834. Pentru comparabilitatea datelor privind importurile FOB, seriile lunare ale anului 2011 au fost recalculate utilizându-se coeficientul de transformare CIF/FOB de 1,0430.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie - noiembrie 2012 a fost finanţat în proporţie de 33,9 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au totalizat 1 440 milioane euro 2 (faţă de 1 388 milioane euro în perioada ianuarie - noiembrie 2011), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 473 milioane euro, iar creditele intra-grup3 967 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 78170 milioane euro la 30 noiembrie 2012 (78,4 la sută din total datorie externă), în creştere cu 3,0 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2012 nivelul de 21506 milioane euro (21,6 la sută din total datorie externă), în scădere cu 5,7 la sută faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă a României la 30 noiembrie 2012*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - noiembrie 2012
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în
perioada ianuarie - noiembrie 2012p
Sold la 31.12.2011r Sold la 30.11.2012p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 75 929 78 170 15 522
I.1. Datorie publică directăa) , din care: 19 615 22 844 3 175
I.1.1. Împrumuturi de la FMI 2 310 2 299 63
I.2. Datorie public garantatăb) 1 466 1 352 169
I.3. Datorie negarantată public 36 127 37 424 7 365
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 8 490 7 655 3 218e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 10 231 8 895 1 595
II. Datorie externă pe termen scurt 22 795 21 506 30 233e
Total datorie externă (I+II) 98 724 99 676 45 755

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1. din tabel).
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung4 a fost 31,9 la sută în perioada ianuarie - noiembrie 2012, comparativ cu 28,8 la sută în anul 2011. Gradul de acoperire5 a fost 7,2 luni de importuri de bunuri şi servicii la 30 noiembrie 2012, comparativ cu 7,5 luni de importuri la 31 decembrie 2011.


Note:

  1. INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB
  2. Date estimate
  3. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  4. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  5. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivã.

Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă