Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - august 2013

11.10.2013

În perioada ianuarie - august 2013p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 160 milioane euro, comparativ cu un deficit de 4230 milioane euro în aceeaşi perioadă din anul 2012, pe fondul reducerii deficitului balanţei comerciale (cu 2627 milioane euro) şi al balanţei veniturilor (cu 409 milioane euro), precum şi al majorării surplusului înregistrat de balanţa serviciilor (cu 1195 milioane euro1).

- milioane euro -
  Ianuarie - august 2012p Ianuarie - august 2013p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 39978 44208 -4230 43805 43965 -160
A. Bunuri şi servicii 34995 39315 -4320 38776 39274 -498
a. Bunuri (export fob - import fob)s 29686 34581 -4895 32024 34292 -2268
b. Servicii 5309 4734 575 6752 4982 1770
- transport 1629 871 758 2411 864 1547
- turism - călătorii 755 933 -178 819 1041 -222
- alte servicii 2925 2930 -5 3522 3077 445
B. Venituri 924 3290 -2366 819 2776 -1957
C. Transferuri curente 4059 1603 2456 4210 1915 2295

p date provizorii
1 Datele pentru semestrul I 2013 au fost compilate pe baza rezultatelor cercetărilor statistice trimestriale privind comerţul internaţional cu servicii (Precizări metodologice)
* Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0430 determinat de INS: INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România (date estimate) au totalizat 1118 milioane euro (în scădere cu 35,9 la sută faţă de perioada ianuarie - august 20122), din care creditele intragrup au însumat 339 milioane euro, iar participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată 779 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 77577 milioane euro la 31 august 2013 (79,8 la sută din total datorie externă), în scădere cu 1,5 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2013 nivelul de 19681 milioane euro (20,2 la sută din total datorie externă), în scădere cu 5,9 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

Datoria externă a României la 31 august 2013*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - august 2013
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - august 2013p
Sold la 31.12.2012p Sold la 31.08.2013p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 78760 77577 15392
I.1. Datorie publică directăa) din care: 23755 26930 2955
I.1.1. Împrumuturi de la FMI 2144 1548 605
I.2. Datorie public garantatăb) 1424 1294 135
I.3. Datorie negarantată public 37182 36619 7278
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 7745 6672 2418e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 8654 6062 2606
II. Datorie externă pe termen scurt 20921 19681 20719e
Total datorie externă (I+II) 99681 97258 36111

2 date revizuite rezultate din cercetarea statistică privind investiţiile străine directe în anul 2012
*) Soldul este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;

b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 39,7 la sută în perioada ianuarie - august 2013, comparativ cu 34,9 la sută în anul 2012. Gradul de acoperire a fost 7,3 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 august 2013, comparativ cu 7,1 luni de importuri la 31 decembrie 2012.

Precizări metodologice
  1. În conformitate cu standardele statistice europene şi internaţionale, începând cu anul 2013, Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, realizează o cercetare statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii, având ca obiectiv colectarea directă de date statistice de la unităţile rezidente (instituţii, întreprinderi, organizaţii, fundaţii, asociaţii, ş.a.) care prestează/achiziţionează servicii internaţionale, în relaţia cu nerezidenţii.
    Datele astfel obţinute sunt utilizate la revizuirea balanţei serviciilor trimestrială, componentă a contului curent al balanţei de plăţi, elaborată în cursul unui trimestru pe baza datelor raportate de către instituţiile de credit, în nume propriu şi în numele clienţilor, privind tranzacţiile derulate cu nerezidenţii.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivã.
  4. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă