Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - octombrie 2013

13.12.2013

În perioada ianuarie - octombrie 2013p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 955 milioane euro, comparativ cu 5 331 milioane euro în aceeaşi perioadă din anul 2012, pe fondul reducerii deficitului balanţei comerciale (cu 3 519 milioane euro), al majorării surplusului înregistrat de balanţa serviciilor (cu 1 434 milioane euro1) şi de balanţa transferurilor curente (cu 292 milioane euro).

- milioane euro -
  Ianuarie - octombrie 2012s Ianuarie - octombrie 2013p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 50 514 55 845 -5 331 56 450 57 405 -955
A. Bunuri şi servicii 44 591 50 155 -5 564 49 985 50 596 -611
a. Bunuri (export fob - import fob)* 37 719 44 149 -6 430 41 180 44 091 -2 911
b. Servicii 6 872 6 006 866 8 805 6 505 2 300
- transport 2 056 1 105 951 3 064 1 226 1 838
- turism - călătorii 959 1 197 -238 1 062 1 315 -253
- alte servicii 3 857 3 704 153 4 679 3 964 715
B. Venituri 1 190 3 712 -2 522 1 130 4 521 -3 391
C. Transferuri curente 4 733 1 978 2 755 5 335 2 288 3 047

p date provizorii s date semidefinitive
1) datele pentru trimestrele I-III 2013 au fost compilate pe baza rezultatelor cercetărilor statistice trimestriale privind comerţul internaţional cu servicii (Precizări metodologice).
* Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0430 determinat de INS: INS - Actualizarea coeficientului CIF/FOB.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România2 au totalizat 1 816 milioane euro (în scădere cu 8,2 la sută faţă de perioada ianuarie - octombrie 20123), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 1 334 milioane euro, iar creditele intragrup 482 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 79 571 milioane euro la 31 octombrie 2013 (80,4 la sută din total datorie externă), în creştere cu 1,0 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2013 nivelul de 19 415 milioane euro (19,6 la sută din total datorie externă), în scădere cu 7,2 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

Datoria externă a României la 31 octombrie 2013*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - octombrie 2013
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - octombrie 2013p
Sold la 31.12.2012p Sold la 31.10.2013p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 78 760 79 571 19 360
I.1. Datorie publică directăa) din care: 23 755 29 505 4 492
I.1.1. Împrumuturi de la FMI 2 144 1 403 727
I.2. Datorie public garantatăb) 1 424 1 270 157
I.3. Datorie negarantată public 37 182 36 612 9 179
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 7 745 6 445 2 696e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 8 654 5 739 2 836
II. Datorie externă pe termen scurt 20 921 19 415 25 917e
Total datorie externă (I+II) 99 681 98 986 45 277

* Soldul este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii
2) date estimate
3) date revizuite pe baza rezultatelor cercetării statistice privind investiţiile străine directe în anul 2012


Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung
a fost 38,7 la sută în perioada ianuarie - octombrie 2013, comparativ cu 34,9 la sută în anul 2012. Gradul de acoperire a fost 7,5 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 octombrie 2013, comparativ cu 7,1 luni de importuri la 31 decembrie 2012.

Precizări metodologice

  1. În conformitate cu standardele statistice europene şi internaţionale, începând cu anul 2013, Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, realizează o cercetare statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii, având ca obiectiv colectarea directă de date statistice de la unităţile rezidente (instituţii, întreprinderi, organizaţii, fundaţii, asociaţii, ş.a.) care prestează/achiziţionează servicii internaţionale, în relaţia cu nerezidenţii.
    Datele astfel obţinute sunt utilizate la revizuirea balanţei serviciilor trimestrială, componentă a contului curent al balanţei de plăţi, elaborată în cursul unui trimestru pe baza datelor raportate de către instituţiile de credit, în nume propriu şi în numele clienţilor, privind tranzacţiile derulate cu nerezidenţii.
  2. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  3. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivã.
  4. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă