Registre şi Liste


I. REGISTRUL INSTITUŢIILOR DE CREDIT
II. REGISTRUL INSTITUŢIILOR DE PLATĂ ȘI AL FURNIZORILOR SPECIALIZAȚI ÎN SERVICII DE INFORMARE CU PRIVIRE LA CONTURI
III. REGISTRUL INSTITUŢIILOR EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
IV. REGISTRUL INSTITUŢIILOR FINANCIARE NEBANCARE

LISTE: Instituții din alte State Membre UE pentru care autoritățile competente au notificat BNR furnizarea de servicii în mod direct pe teritoriul României

V. Lista INSTITUŢIILOR DE CREDIT
VI. Lista INSTITUŢIILOR DE PLATĂ
VII. Lista INSTITUŢIILOR EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ
VIII. Lista INSTITUŢIILOR FINANCIARE NEBANCARE

IX. Lista ENTITĂȚILOR DIN MAREA BRITANIE CARE AU ÎNCETAT PRESTAREA DE SERVICII PRIN INTERMEDIUL SUCURSALELOR/ AGENȚILOR/ DISTRIBUITORILOR SAU ÎN MOD DIRECT
X. INSTITUȚII DE CREDIT, PERSOANE JURIDICE ROMÂNE, CARE PRESTEAZĂ SERVICII ÎN MOD DIRECT ÎNTR-UN ALT STAT MEMBRU AL UE
XI. LISTE OBLIGAȚIUNI GARANTATE

ALTE LISTE

Organisme de formare profesională în domeniul piețelor de instrumente financiare, recunoscute de BNR, cf. Legii nr.126/2018I. REGISTRUL INSTITUŢIILOR DE CREDIT

PARTEA I - Instituţii de credit persoane juridice române

Instituţiile de credit persoane juridice române se pot constitui şi funcţiona numai pe baza autorizaţiei emise de BNR şi sunt supravegheate prudenţial de către aceasta, în baza unor reglementări specifice.

PARTEA II - Sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine

 • Secţiunea I - Sucursale ale instituţiilor de credit din state terţe

  Sucursalele instituţiilor de credit din state terţe se pot constitui şi funcţiona numai pe baza autorizaţiei emise de BNR şi sub supravegherea prudenţială a acesteia.

 • Secţiunea II - Sucursale ale instituţiilor de credit din alte state membre

  Instituţiile de credit dintr-un alt stat membru, autorizate şi supravegheate de autoritatea competentă din acel stat, pot înfiinţa sucursale pe teritoriul României pe baza unei notificări transmise BNR de către autoritatea competentă din statul membru de origine. Supravegherea prudenţială a acestor sucursale este realizată de autoritatea competentă din statul membru de origine, fără a se aduce atingere competenţelor BNR.II. REGISTRUL INSTITUŢIILOR DE PLATĂ ȘI AL FURNIZORILOR SPECIALIZAȚI ÎN SERVICII DE INFORMARE CU PRIVIRE LA CONTURI

 • Secțiunea 1 – Instituții de plată

  Secțiunea cuprinde instituțiile de plată persoane juridice române care funcționează (active)/au funcționat (radiate) pe baza autorizației emise de Banca Națională a României conform dispozițiilor art. 9 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, împreună cu sucursalele acestora din alte state membre și state terțe, precum și agenții instituțiilor de plată persoane juridice române. Supravegherea prudențială a instituțiilor de plată este realizată de Banca Națională a României conform Capitolului I Secțiunea a 9-a al Titlului II din același act normativ.

 • Secțiunea 2 – Furnizori specializați în servicii de informare cu privire la conturi

  Secțiunea cuprinde furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi care prestează (active)/au prestat (radiate) serviciul de plată prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, precum și sucursalele și agenții acestora din alte state membre. Furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi au regimul de înregistrare și supraveghere prudențială prevăzut la Capitolul II al Titlului II din același act normativ.

 • Secțiunea 3 – Servicii de plată exceptate

  Secțiunea cuprinde mențiuni cu privire la serviciile de plată exceptate și notificate potrivit art. 106 și art. 108 și încadrarea acestora în exceptările prevăzute la art. 4 lit. k) și, după caz, lit. m) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative. Entitățile care prestează aceste servicii nu sunt autorizate, nu sunt supravegheate de Banca Națională a României şi nu li se aplică dispozițiile Titlurilor III și IV din același act normativ.

III. REGISTRUL INSTITUŢIILOR EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ

Secţiunea cuprinde instituţiile emitente de monedă electronică persoane juridice române care funcţionează pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României conform dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitente de monedă electronică şi sunt evidenţiate în registrul instituţiilor emitente de monedă electronică, organizat şi administrat de BNR potrivit art. 64 alin. (1) din Legea nr. 210/2019, împreună cu sucursalele acestora din alte state membre şi state terţe, precum şi agenţii instituţiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române. Supravegherea prudenţială a instituţiilor emitente de monedă electronică este realizată de BNR conform secţiunii a 9-a a capitolului II din acelaşi act normativ.

IV. REGISTRUL INSTITUŢIILOR FINANCIARE NEBANCARE

Registrul general

În conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, Banca Naţională a României realizează monitorizarea instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general, în principal pe baza informaţiilor furnizate de aceste entităţi prin raportările transmise. Banca Naţională a României poate desfăşura ori de câte ori consideră necesar şi inspecţii la sediul instituţiilor financiare nebancare şi la unităţile teritoriale ale acestora, prin personalul împuternicit în acest sens.

Registrul special

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, Banca Naţională a României realizează supravegherea prudenţială a instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special, atât pe baza informaţiilor furnizate de aceste entităţi prin raportările transmise, cât şi prin inspecţii la sediul instituţiilor financiare nebancare şi la unităţile teritoriale ale acestora, prin personalul împuternicit în acest sens.

Registrul de evidenţă

În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr.93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă nu sunt supuse monitorizării sau supravegherii prudențiale a Băncii Naționale a României realizate în baza prevederilor cap. III din Legea nr.93/2009.


LISTE: Instituții din alte State Membre UE pentru care autoritățile competente au notificat BNR furnizarea de servicii în mod direct pe teritoriul României

V. INSTITUŢII DE CREDIT

VI. INSTITUŢII DE PLATĂ

VII. INSTITUŢII EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ

VIII. INSTITUȚII FINANCIAR NEBANCARE


IX. Entități din Marea Britanie care au încetat, la data de 01.01.2021, prestarea de servicii prin intermediul sucursalelor/agenților/distribuitorilor sau în mod direct


X. Instituții de credit, persoane juridice române, care prestează servicii în mod direct într-un alt stat membru al UE


XI. LISTE: Obligațiuni garantate


ALTE LISTE

Organisme de formare profesională în domeniul piețelor de instrumente financiare, recunoscute de BNR, cf. Legii nr.126/2018

 • 12 dec.2019 - Institutul Bancar Român
 • 21 feb. 2020 - Institutul de Studii Financiare
 • 5 iun. 2020 - Centrul de Pregătire Financiară Millenium
 • 21 apr. 2021 - AS Financial Markets S.R.L.