La Centrala Riscului de Credit (CRC) sunt raportați debitorii cu credite/angajamente a căror valoare însumată este egală sau mai mare decât 20.000 lei față de instituția care i-a raportat la CRC.

 

Centrala Riscului de Credit (CRC)


Prezentare

Centrala Riscului de Credit - CRC (fostă Centrala Riscurilor Bancare) reprezintă o structură specializată în colectarea, stocarea şi centralizarea informaţiilor privind expunerea fiecărei persoane declarante (instituţii de credit - persoane juridice române, sucursale din România ale instituţiilor de credit străine, instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul special, sucursale din România ale instituţiilor financiare străine înscrise în Registrul special, precum și instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române, care desfăşoară activităţi de creditare legate de serviciile de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) şi/sau e) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative) din România faţă de acei debitori care au beneficiat de credite şi/sau angajamente al căror nivel cumulat depăşeşte suma limită de raportare (20.000 lei), precum şi a informaţiilor referitoare la fraudele cu carduri produse de către posesori.

Baza de date a CRC este organizată în patru fişiere:

  1. Fişierul central al creditelor (FCC) conţine informaţii de risc de credit raportate de persoanele declarante şi este actualizat lunar;

  2. Fişierul creditelor restante (FCR) conţine informaţii de risc de credit referitoare la abaterile de la graficele de rambursare din cel mult ultimii şapte ani şi este alimentat lunar de Fişierul central al creditelor;

  3. Fişierul grupuri (FG) conţine informaţii despre grupurile de persoane fizice şi/sau juridice care reprezintă un grup de clienţi aflaţi în legătură/un singur debitor şi este alimentat lunar de Fişierul central al creditelor;

  4. Fişierul fraudelor cu carduri (FFC) conţine informaţii despre fraudele cu carduri produse de către posesori raportate de persoanele declarante şi este actualizat on-line.

Utilizatorii informaţiilor existente în baza de date a CRC sunt persoanele declarante, Banca Naţională a României și creditorii din statele membre, în condiţiile prevăzute de Regulamentul BNR nr. 2/2012, republicat.

Schimbul de informaţii de risc de credit se realizează electronic prin Reţeaua de Comunicaţii Interbancară.  

Raportările efectuate de persoanele declarante conţin următoarele informaţii:

  • Datele de identificare a debitorilor faţă de care persoana declarantă înregistrează o expunere mai mare sau egală cu limita de raportare (20.000 lei): nume/denumire, cod identificare, forma de proprietate, forma juridică de organizare, tip activitate, sector instituțional, statutul ocupațional, situație specială, gradul de îndatorare, apartenența la un grup de debitori; cod LEI de identificare a debitorilor persoane juridice, probabilitatea de nerambursare anuală (PD anual ECL);

  • Informaţii privind fiecare din creditele şi angajamentele de care debitorul beneficiază: tipul creditului, termenul de acordare, tipul garanţiei şi valoarea acesteia, valoarea garanției imobiliare supusă executării silite, valoarea obținută din executarea silită a garanției imobiliare, serviciul datoriei, data acordării şi data scadenţei, valuta în care s-a acordat creditul, suma acordată, suma datorată utilizată şi suma datorată neutilizată la momentul raportării, suma restantă, suma creditelor scoase în afara bilanțului - principal, credit/angajament luat împreună cu alţi debitori, stare credit, clasa de rating, probabilitatea de nerambursare, expunerea neperformantă, improbabilitatea de plată, starea de nerambursare, credite depreciate, suma de plată lunară (total, principal, dobândă), rata anualizată a dobânzii, dobânda anuală efectivă, sume restante dobânzi, dobânzi penalizatoare, raportul valoarea creditului pe garanții, restructurare, valoarea activului ponderat la risc, factorul de conversie asociat părții extrabilanțiere, expunerea la riscul de credit, ajustări  pentru pierderi așteptate/ajustări pentru depreciere, tip ajustări pentru pierderi așteptate/ajustări pentru depreciere, stadiul de depreciere, categoria de clasificare, instituția către care s-a efectuat cesionarea contractului de credit (rezidentă/nerezidentă, tip entitate, denumire), instituția de la care a fost răscumpărat contractul de credit (rezidentă/nerezidentă), locuință (dacă debitorul persoană fizică locuiește sau nu în imobilul cumpărat cu creditul respectiv), etapele dării în plată a creditelor și închiderea acestora prin darea în plată, tipul ratei dobânzii, credit verde, credite CERS, tipul de amortizarea creditului, raport datorii/venituri la acordarea creditului   (DTI-O), locația proprietății imobiliare, tipul proprietății imobiliare după modul de utilizare a acesteia, raport împrumut/ garanții curent (LTV-C), rata de acoperire a dobânzilor (ICR), raport serviciul împrumutului/venituri la acordarea creditului (LSTI-O), raport împrumut/venituri la acordarea creditului (LTI-O), raport  împrumut/chirii la acordarea creditului (LTR-O), cumpărător pentru prima dată, amplasarea proprietății imobiliare comerciale utilizate drept garanție, tipul proprietății imobiliare comerciale după destinația acesteia, rata de acoperire a serviciului datoriei (DSCR), raport împrumut/ costuri (LTC);
  • Informaţii privind grupurile de persoane fizice şi/sau juridice care reprezintă un grup de clienţi aflaţi în legătură/un singur debitor: denumire grup, cod grup, componenţă grup şi evidenţierea debitorilor care au credite împreună cu alţi debitori din grup;
  • Informaţii privind fraudele cu carduri comise de posesori: date identificare posesor card, tip card, valuta, data constatării fraudei, suma fraudată.


Din informațiile prezentate mai sus, cele cu font italic sunt solicitate în scopuri de analiză de Banca Națională a României și nu sunt incluse în rapoartele prin care se difuzează informațiile către persoanele declarante.

Difuzarea informaţiilor de CRC către persoanele declarante se face în două moduri:

  • Rapoarte lunare care cuprind informaţii privind toţi debitorii pe care persoana declarantă i-a raportat în luna respectivă. Pentru fiecare debitor raportat, raportul lunar conţine toate informaţiile disponibile la CRC referitoare la creditele şi angajamentele de care acesta a beneficiat de la toate persoanele declarante, fără a se preciza identitatea instituţiei creditoare (situaţia riscului global);
  • Ca răspuns la interogările (cereri de consultare) on-line în cazul cărora persoanele declarante pot solicita două tipuri de informaţii: situaţia riscului global şi situaţia creditelor restante (pe o perioadă de şapte ani).

Trebuie precizat că pentru debitorii raportaţi de persoanele declarante, informaţiile sunt furnizate necondiţionat, în timp ce, pentru clienţii - debitori potenţiali, accesul persoanelor declarante este condiţionat de obţinerea prealabilă a acordului clienţilor respectivi.

Sisteme similare CRC funcționează în multe țări din Uniunea Europeană cum sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Spania.

 

 Indicatori de risc bancar
 Centrala Riscului de Credit
 Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de creditGenerează statistica
 Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit - persoane fiziceGenerează statistica
 Credite acordate de instituţiile de creditGenerează statistica
 Credite acordate şi angajamente asumate de IFN, instituţiile emitente de monedă electronică (IEME) şi instituţiile de plată (IP)Generează statistica
 Credite acordate şi angajamente asumate de IFN, instituţiile emitente de monedă electronică (IEME) şi instituţiile de plată (IP) - persoane fiziceGenerează statistica
 Credite acordate de IFN, instituţiile emitente de monedă electronică (IEME) şi instituţiile de plată (IP)Generează statistica