Finanţe publice


Statisticile finanţelor guvernamentale surprind activitatea economică a administraţiei publice, reflectată prin veniturile şi cheltuielile guvernamentale, deficitul bugetar, datoria publică, tranzacţiile în active şi pasive financiare, alte fluxuri economice şi bilanţurile la sfârşitul perioadei.

Prin Tratatul de la Maastricht al Uniunii Europene, statele membre sunt obligate să respecte disciplina bugetară prin îndeplinirea a două criterii: un deficit de cel mult 3% din PIB şi o datorie ce nu depăşeşte 60% din PIB. Aceste valori de referinţă se bazează pe concepte definite în metodologia Sistemului European de Conturi Naţionale şi Regionale în Comunitate (SEC) ediţia 2010.

Astfel, deficitul / surplusul guvernamental reprezintă necesarul net / capacitatea netă de finanţare a sectorului administraţiei publice şi subsectoarelor acestuia (definite în SEC).

Datoria publică este stocul datoriei totale brute consolidate a administraţiei publice la finele perioadei, exprimat la valoarea nominală al următoarelor categorii de pasive guvernamentale (definite în SEC 2010): numerar şi depozite, titluri de valoare, altele decât acţiuni, exclusiv produse financiare derivate, precum şi împrumuturi.

Responsabilităţile instituţionale în cadrul elaborării şi raportării către Comisia Europeană a Notificării deficitului şi datoriei guvernamentale în baza Procedurii Deficitului Excesiv au fost stabilite prin Protocolul de cooperare privind dezvoltarea Sistemului Naţional pentru Statistica Finanţelor Guvernamentale, încheiat între Ministerul Finanţelor, Institutul Naţional de Statistică (cu rol de coordonator la nivel naţional), Banca Naţională a României şi Comisia Naţionala de Prognoză.

Seturi de date privind indicatori ai administraţiei publice disponibile: