Procesul de revizuire a datelor statistice


Revizia benchmark 1 2019 a statisticilor externe

În vederea asigurării calității și comparabilității atât la nivel național, cât și internațional a seturilor de date statistice, Comitetul pentru statistici monetare, financiare și ale balanței de plăți (CMFB) 2 a elaborat Politica europeană armonizată de revizuire a statisticilor macroeconomice 3 , ce stabilește regulile și principiile standard de revizuire a datelor statistice pentru statele membre UE.

Având la bază Angajamentul public privind statisticile europene 4 adoptat de Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) și Codul de bune practici al Statisticilor Europene 5 , adoptat de Comitetul Sistemului Statistic European, calitatea datelor este atent monitorizată pe baza următoarelor criterii standard:

  • relevanța, respectiv gradul în care conținutul și structura datelor statistice îndeplinesc cerințele actuale sau potențiale ale utilizatorilor;
  • acuratețea datelor, cu semnificația apropierii valorii estimate a indicatorului de valoarea sa reală;
  • frecvența și punctualitatea diseminării datelor statistice, în acord cu respectarea calendarului oficial de raportare;
  • claritatea și accesibilitatea datelor statistice transmise/publicate;
  • comparabilitatea datelor din perspectiva surselor de colectare, a instrumentelor și a metodelor de compilare;
  • coerența dintre seturile de date statistice înrudite.

Revizuirea presupune analiza modului de compilare a indicatorilor statistici în scopul îmbunătățirii progresive a calității acestora și are, de regulă, drept rezultat modificarea valorilor indicatorilor. În general, scopul revizuirii datelor statistice este de a include informaţii noi, îmbunătăţite, sau de a li se asigura conformitatea cu noi standarde metodologice internaţionale sau regulamente europene.

Conform politicii europene armonizate de revizuire a statisticilor macroeconomice, se disting două tipuri de revizuiri:

  1. Revizuiri de rutină – care reprezintă modificări ale valorilor indicatorilor statistici publicați anterior, fiind determinate în general de procesele curente de producție statistică (de exemplu valorile estimate sunt înlocuite cu valori raportate 6).
  2. Revizuiri benchmark – care se realizează la intervale mai mari de timp, de regulă 5 ani și sunt determinate, în principal, de identificarea unor noi surse de date sau de modificări semnificative ale standardelor metodologice internaționale.

Având în vedere că în anul 2014 a avut loc o revizie majoră a indicatorilor statistici ai sectorului extern și a conturilor naționale în cadrul Uniunii Europene, odată cu implementarea standardelor metodologice prevăzute de Ediția a VI-a a Manualului balanței de plăți și poziției investiționale internaționale elaborat de Fondul Monetar Internațional (BPM6) și de Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană ediţia 2010 (SEC 2010), următoarea revizie la nivel european a acestor indicatori a fost planificată sa aibă loc în anul 2019.

Banca Națională a României s-a aliniat la aceste recomandări și va disemina valorile revizuite ale indicatorilor balanței de plăți, poziției investiționale internaționale și datoriei externe, pentru perioada 2013 - 2018, împreună cu precizările metodologice necesare interpretării datelor, cu ocazia publicării Raportului anual privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională a României 2018 din data de 10 decembrie 2019, actualizând simultan și baza de date interactivă. Cu ocazia Comunicatului de presă Balanța de plăți și datoria externă, care va fi publicat pe 16 decembrie 2019, vor fi actualizate corespunzător și datele aferente anului 2019.

1 Revizuire care se realizează de regulă la intervale de timp de 5 ani și este determinată de identificarea unor noi surse de date sau de modificarea semnificativă a standardelor metodologice internaționale.
2 CMFB este un comitet stabilit prin decizia Consiliului nr. 856 din 13 noiembrie 2006, având ca scop acordarea de asistență CE la elaborarea programelor de lucru ale statisticilor monetare, financiare și de balanță de plăți, precum și asigurarea cooperării între Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană în domeniul statistic. CMFB este un comitet consultativ, fără putere legislativă.
3  Politica armonizata de revizuire a datelor statistice  
4  Angajamentul public privind statisticile europene adoptat de SEBC
5  Codul de bune practici al Statisticilor Europene adoptat de CSSE  
6 Calendarul revizuirilor de rutină în cadrul unui an calendaristic este publicat aici