Procesul de revizuire a datelor statistice


Principii generale

În vederea asigurării calității și comparabilității atât la nivel național, cât și internațional a seturilor de date statistice, Comitetul pentru statistici monetare, financiare și ale balanței de plăți (CMFB)1 a elaborat Politica europeană armonizată de revizuire a statisticilor macroeconomice2, ce stabilește regulile și principiile standard de revizuire a datelor statistice pentru statele membre UE.

Având la bază Angajamentul public privind statisticile europene3 adoptat de Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) și Codul de bune practici al Statisticilor Europene4, adoptat de Comitetul Sistemului Statistic European, calitatea datelor este atent monitorizată pe baza următoarelor criterii standard:

 • relevanța, respectiv gradul în care conținutul și structura datelor statistice îndeplinesc cerințele actuale sau potențiale ale utilizatorilor;
 • acuratețea datelor, cu semnificația apropierii valorii estimate a indicatorului de valoarea sa reală;
 • frecvența și punctualitatea diseminării datelor statistice, în acord cu respectarea calendarului oficial de raportare;
 • claritatea și accesibilitatea datelor statistice transmise/publicate;
 • comparabilitatea datelor din perspectiva surselor de colectare, a instrumentelor și a metodelor de compilare;
 • coerența dintre seturile de date statistice înrudite.

Revizuirea presupune analiza modului de compilare a indicatorilor statistici în scopul îmbunătățirii progresive a calității acestora și are, de regulă, drept rezultat modificarea valorilor indicatorilor. În general, scopul revizuirii datelor statistice este de a include informaţii noi, îmbunătăţite, sau de a li se asigura conformitatea cu noi standarde metodologice internaţionale sau regulamente europene.

Conform politicii europene armonizate de revizuire a statisticilor macroeconomice, se disting două tipuri de revizuiri:

 1. Revizuiri de rutină – care reprezintă modificări ale valorilor indicatorilor statistici publicați anterior, fiind determinate în general de procesele curente de producție statistică (de exemplu valorile estimate sunt înlocuite cu valori raportate5).
 2. Revizuiri benchmark – care se realizează la intervale mai mari de timp, de regulă 5 ani și sunt determinate, în principal, de identificarea unor noi surse de date sau de modificări semnificative ale standardelor metodologice internaționale.

Revizia benchmark 2019 a statisticilor externe

Banca Națională a României a diseminat, la sfârșitul anului 2019, valorile revizuite ale indicatorilor balanței de plăți, poziției investiționale internaționale și datoriei externe, pentru perioada 2013 - 2018, cu ocazia publicării Raportului anual privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională a României 2018 , actualizând simultan și baza de date interactivă.

Ajustările din balanța de plăți referitoare la remunerarea salariaților, impozite pe salarii și contribuții sociale, precum și turismul colectat prin CIS și de la INS au fost introduse pentru prima dată cu ocazia reviziei benchmark, fiind incluse în datele anului 2019 odată cu publicarea pe 16 decembrie 2019 a Comunicatului de presă Balanța de plăți și datoria externă.


Conținutul metodologic al revizuirii și impactul asupra statisticilor externe

Statisticile externe, respectiv balanța de plăți, poziția investițională internațională, datoria externă și investițiile străine directe au fost actualizate cu ocazia reviziei benchmark din anul 2019, după cum urmează:

 1. Contul curent
  • Bunuri
   • Actualizarea valorii comerțului cu bunuri pentru perioada 2016 – 2018, în conformitate cu datele transmise de INS.
  • Servicii
   • Actualizarea coeficienților de reîntregire a datelor obținute din cercetarea statistică Comerțul internațional cu servicii – CIS;
   • Turism – Călătorii: în principal completarea surselor de date existente cu informații colectate prin CIS, precum și cu date obținute de la Institutul Național de Statistică (INS) și de pe website-ul Eurostat.
  • Venituri primare
   • Remunerarea salariaților: înregistrarea remunerării brute a salariaților, în principal pe baza datelor colectate de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) și INS, completate cu date Eurostat.
  • Venituri secundare
   • Taxe pe venit, proprietate și Contribuții sociale: înregistrarea impozitelor pe salariu și a contribuțiilor sociale pe baza datelor colectate de la MMPS și INS, completate cu date Eurostat.
  • Contul financiar
   • Investiții directe
    • revizuirea datelor privind stocul creditelor comerciale intragrup pentru perioada 2013 – 2017 prin estimarea acestora pe baza datelor bilanțiere;
    • modificarea coeficienților de reîntregire a datelor privind stocurile de împrumuturi intragrup pentru anul 2014, impusă de comparația cu baza de date DMFAS6, care a condus la reclasificarea unor împrumuturi din afara grupului în împrumuturi intragrup.
   • Alte investiții
    • Numerar și depozite (includerea soldului contului de plăți EUX, deschis de BNR la BCE, în cadrul participării la sistemul de decontare TARGET2), pentru perioada 2013 - 2016;
    • Sisteme de asigurări, de pensii și scheme de garanții standardizate (introducerea ca sursă de date a bilanțurilor companiilor de asigurări), pentru anii 2016 și 2017;
    • Alte angajamente externe - pasive, prin corecția de sold de la anul 2014 rezultată din reclasificarea unor împrumuturi din afara grupului în împrumuturi intra grup.  Revizuirea elementelor din Contul financiar se reflectă în modificarea componentelor corespunzătoare ale Poziției investiționale internaționale.


  1 CMFB este un comitet stabilit prin decizia Consiliului nr. 856 din 13 noiembrie 2006, având ca scop acordarea de asistență CE la elaborarea programelor de lucru ale statisticilor monetare, financiare și de balanță de plăți, precum și asigurarea cooperării între Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană în domeniul statistic. CMFB este un comitet consultativ, fără putere legislativă.
  2  Politica armonizata de revizuire a datelor statistice  
  3  Angajamentul public privind statisticile europene adoptat de SEBC
  4  Codul de bune practici al Statisticilor Europene adoptat de CSSE  
  5 Calendarul revizuirilor de rutină în cadrul unui an calendaristic este publicat aici
  6 DMFAS: Debt Management and Financial Analysis System